Skip to content

โครงการของมูลนิธิ

wave

มูลนิธิมีโครงการหลักในการช่วยเหลือคนชรายากไร้จำนวน 9 โครงการ โดยดำเนินงานต่อเนื่องตลอดมา

ทุกปัญหาที่ประสบได้นำมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของคนชราทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

คนชราที่ขาดสารอาหารทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เป็นโครงการที่นำอาหารไปมอบให้กับคนชราที่ยากจน โดยช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนชราที่เจ็บป่วยหนัก

ช่วยเหลือคนชรายากไร้ที่ถูกทอดทิ้งโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาที่พักอาศัยเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ

เป็นโครงการที่พาคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล เพื่อช่วยเหลือด้านสุขภาพของคนชราที่ไม่มีค่ารถในการเดินทาง

เป็นการใช้ดนตรีด้านการแพทย์เพื่อไปบำบัดและฟื้นฟูคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ลดความเครียด ปรับฮอร์โมน

เป็นโครงการที่ศึกษาและให้สังคมรับรู้ถึงปัญหาของคนชรายากไร้ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข และลดปัญหาของคนชรายากไร้ในอนาคต

ช่วยเหลือคนชราที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติต่างๆ ทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิกับองค์กรภายนอก โดยมีเป้าหมายคือการช่วยเหลือคนชรายากไร้ตามโครงการต่างๆ

เป็นโครงการสร้างอาชีพให้กับคนชรา
ยากไร้ โดยออกค่าเมล็ดพันธุ์และช่วยขูด
ล่องดินในพื้นที่บ้านของคนชรายากไร้