Skip to content

โครงการเครือข่ายจิตอาสา

“โครงการเครือข่ายจิตอาสา” เป็นการทำงานร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิสายธารสุขใจกับหน่วยงานที่ตั้งใจจะมาทำงานช่วยเหลือสังคม เพื่อส่งเสริมงานด้านสาธารณะประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือช่วยกันลดปัญหาของคนชรายากไร้

ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา พบว่ามีหน่วยงานเข้ามาเป็นอาสาสมัครหรือทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ยกตัวอย่าง อาทิเช่น

1. หน่วยงานจากภาครัฐ

  1. โครงการปลูกพืชให้กับกลุ่มผู้เปราะบางและคนชรายากไร้ได้รับประทาน / ทำร่วมกับเทศบาลที่ติดต่อเข้ามา
  2. มูลนิธิฯส่งผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงยากไร้ คนชราที่นอนติดเตียงจากโครงการ สปสช. / ทำร่วมกับเทศบาลที่ติดต่อเข้ามา
  3. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเห็นร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง การจัดอบรมและเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง / ทำร่วมกับหน่วยงานราชการที่ติดต่อเข้ามา

2. หน่วยงานจากภาคเอกชน

  1. โครงการนำสิ่งของจำเป็นไปช่วยคนชรายากไร้ผ่านศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ / ทำร่วมกับรายการเฟสบุ๊คไลค์รายการสื่ออาสาประชาชน
  2. โครงการตรวจสุขภาพฟรีให้กับคนชรายากไร้ / ทำร่วมมือกับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่มูลนิธิฯ ประสานงานด้วย
  3. การให้ความรู้เรื่องการดูแลและช่วยเหลือคนชรายากไร้ผ่านรายการโทรทัศน์และวิทยุ / ทำร่วมมือกับสื่อต่างๆที่ประสานงานด้วยเป็นประจำ

3. หน่วยงานจากภาคบุคคล

  1. งานสำนักงาน ( งานในออฟฟิศ ) จะประกอบไปด้วย งานด้านเอกสาร, งานด้านประชาสัมพันธ์ / ทำร่วมกับอาสาสมัครที่ติดต่อเข้ามา
  2. งานลงพื้นที่ ( งานนอกออฟฟิศ ) งานด้านการฟื้นฟูและให้กำลังใจ , นำสิ่งของไปมอบให้คนชรา , ดนตรีบำบัด , พาคนชราไปหาหมอที่โรงพยาบาล / ทำร่วมกับอาสาสมัครที่ติดต่อเข้ามา
  3. นำทางและลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ทั้งชุมชน / ทำร่วมกับอาสาสมัครที่เป็นผู้นำชุมชนหลายพื้นที่

การตกลงในการทำงานร่วมมือกัน ( MOU ) ช่วยให้ “โครงการเครือข่ายจิตอาสา” ทำงานช่วยเหลือคนชรายากไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในภาคระดมความคิดทำให้เกิดมุมมองและการปรับใช้ความรู้ใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อแผนงาน ในภาคปฏิบัติสามารถกระจายความช่วยเหลือไปสู่คนชรายากไร้ได้รวดเร็วและมีจำนวนที่มากขึ้น เพื่อให้พันธกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน ดีที่สุดต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้ทุกข์ยาก