Skip to content

มูลนิธิสายธารสุขใจ

"จงรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเอง" คนที่ยากจนและขาดที่พึ่ง คนที่หิวโหยและไร้ที่พัก คนที่มีปัญหาและสิ้นหวังในโลกใบนี้

มูลนิธิสายธารสุขใจ

มูลนิธิสายธารสุขใจก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งผ่านความช่วยเหลือไปสู่คนชราที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ขาดแคลนทุนทรัพย์ อาหารและของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ทำให้มีประชาชนกรผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีมีมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมาคือคนไทยส่วนใหญ่มีเงินเก็บไม่เพียงพอในการดูแลตนเองในยามบั้นปลาย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวคนชราเองและเศรษฐกิจในครอบครัว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิสายธารสุขใจได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือคนชรายากไร้ทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนางาน เพิ่มโครงการใหม่ๆให้สอดคล้องและปรับตัวให้ทันสมัยเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนชรายากไร้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาความทุกข์ยากทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุเป็นหลัก มูลนิธิฯไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกเพื่อที่จะผลักดันทำให้พันธกิจของมูลนิธิฯก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืนและกว้างขวางมากขึ้น

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุยากไร้ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ และสนับสนุนสิ่งของจำเป็นของผู้สูงอายุยากไร้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุยากไร้ ดูแลโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ
  2. ส่งเสริมการดูแลรักษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุทางร่างกาย จิตใจสติปัญญา เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ลดภาระบุตรหลาน ในครอบครัวที่มีฐานะลำบากได้มากขึ้น
  3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรการกุศลอื่นๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุยากไร้
  4. ให้การศึกษาแก่ชุมชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้สูงอายุยากไร้ ในการสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ และทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุยากไร้
  5. สนับสนุนและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อประโยชน์ในการหาความร่วมมือ และความเข้าใจ ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุยากไร้ รวมถึงการสนับสนุนความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุยากไร้ให้ดียิ่งขึ้น
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อ สาธารณประโยชน์
  7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

พันธกิจของมูลนิธิ

มูลนิธิสายธารสุขใจมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มคนชรายากไร้ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มคนเปราะบางในสังคม คนชรายากไร้ส่วนใหญ่มีปัญหาและความทุกข์ใจมาก มูลนิธิจึงวางแผนเข้าไปช่วยเหลือพวกท่านในทุกมิติของปัญหาโดยตรง พันธกิจนั้นจึงเน้นเรื่องการบรรเทาทุกข์และพยายามสร้าง “รอยยิ้มให้พวกท่าน” เป็นสายธารน้ำที่สดชื่นไว้สำหรับเป็นที่พักใจและสร้างความสุขใจเหมือนชื่อของมูลนิธิฯ เพื่อให้คนชรายากไร้ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

1.ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพ
การเน้นให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเรื่องสุขภาพ เพราะคนชรายากไร้ในยุคปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องนี้มาก สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการที่คนชราและครอบครัวขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและใช้ชีวิตอย่างประมาททำให้คนชรายากไร้ส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัวร้ายแรงหลายโรค มูลนิธิฯจึงได้จัดสรรอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น รถเข็นวีลแชร์ , ที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง , เครื่องผลิตออกซิเจน , เครื่องดูดเสมหะ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายๆโครงการที่สนับสนุนเรื่องสุขภาพของคนชรายากไร้ เช่น โครงการดนตรีบำบัดและพาอาสาสมัครไปช่วยเหลือและให้กำลังใจคนชราที่นอนติดเตียง , โครงการพาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ไปเยี่ยมคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วย , โครงการพาคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยไปหาหมอที่โรงพยาบาล ,โครงการทำกายภาพบำบัดให้คนชราที่นอนติดเตียง

2.ช่วยเหลือเรื่องอาหารและสิ่งของจำเป็น
มูลนิธิฯสนับสนุนและช่วยเหลือเรื่องอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับคนชรายากไร้เพราะสังคมผู้สูงอายุและเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้กลุ่มคนชรายากไร้มีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากขึ้น คนชรายากไร้ไม่มีรายได้เพียงพอในการซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นมาใช้ในการดำรงชีวิต มูลนิธิฯ จึงได้จัดสรรอาหาร , แพมเพิส , ยาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์รักษาโรคเฉพาะทาง โดยนำไปมอบด้วยตนเองและส่งไปทางไปรษณีย์ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่คนชรายากไร้ทั่วประเทศ

3.พัฒนาโครงการ
เสริมสร้างการพัฒนาโครงการและวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือคนชรายากไร้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในระบบงาน สร้างบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพและมีความชำนาญเฉพาะด้าน อาทิเช่น ทีมแพทย์, ทีมนักสังคมสงเคราะห์, ทีมบริหาร โดยร่วมมือกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

4.ให้ความรู้
ให้ความรู้และแนะนำประชากรในทุกช่วงวัยในการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพเพื่อจะได้ไม่เป็นคนชรายากไร้ในที่มีความทุกข์ยากในอนาคต เรียนรู้ถึงประสบการณ์ของคนชรายากไร้ที่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดพร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไขหากจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างถูกต้อง โดยแนะนำผ่านสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งผลิตสื่อโซเชียลมีเดียเองและทุกโอกาสที่ได้ไปออกสื่อสาธารณะเพื่อให้ประชากรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาของคนชรายากไร้

กรรมการของมูลนิธิ

ประธานกรรมการ-สุรเดช

นายสุรเดช เจตกรุณา

ประธานกรรมการ

นางสาวจิราพร บางไพจิตรกุล

รองประธานกรรมการ

นางสุนันทา ชวนพิมาย

เลขานุการ

นางสาวฝอย อยู่อิ่ม

เหรัญญิก

ความในใจของผู้บริหาร

ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าตราบใดที่ยังไม่คราวมรณาก็ยังมีเลือดเนื้อและหัวใจ

“ เวลาของทุกชีวิตมันสั้นมาก เมื่อก่อนตอนเป็นเด็ก เรายังวิ่งเล่นกันสนุกสนาน แต่พริบตาเดียว เราทุกคนก็ถึงวัยชราภาพ แม้ร่างกายจะไปไม่ไหวแต่ยังคงต้องฝืนต่อสู้กับปัญหาและดำเนินชีวิตต่อไป คนชราที่ผมและทีมงานได้เข้าไปช่วยเหลือส่วนใหญ่นั้นมาถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตแล้ว มีแต่โรคภัยและความทุกข์ใจเพราะความเสื่อมถอยของสังขาร ผมและทีมงานมูลนิธิสายธารสุขใจจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใช้แผนงานของโครงการทั้งหมดเพื่อเยี่ยวยาคนชรายากไร้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ”

นายสุรเดช เจตกรุณา
ประธานกรรมการมูลนิธิ