Skip to content

โครงการช่วยเหลือคนชราถูกทอดทิ้ง

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่แย่ลง การต้องดิ้นรนเอาตัวรอดจากการใช้ชีวิตที่ยากลำบากขึ้นของแต่ละครอบครัว ทำให้สถิติของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมีมากขึ้น แต่ละวันมูลนิธิฯ ได้รับการติดต่อประสานให้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนชราที่ถูกทอดทิ้งหลายพื้นที่หลายจังหวัด จากเพื่อนบ้านคนชราที่รู้จักกันหรือคนที่ผ่านมาพบเห็นคนชราที่ถูกทิ้งโดยบังเอิญ ส่วนใหญ่พบว่าลูกหลานไม่ได้กลับมาดูแลและทิ้งคนชราไว้ตามลำพัง บางรายป่วยหนักถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาล ลูกหลานก็ไม่คิดกลับมาเยี่ยมมาดูแล ไม่ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นลูกที่ดี

จากการดำเนินงานใน “ โครงการช่วยเหลือถูกทอดทิ้ง ” พบว่าคนชราที่ถูกทอดทิ้งมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ไม่มีผู้ดูแลในยามป่วยไข้และไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิต มูลนิธิฯจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาที่อยู่อาศัยและรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานติดต่อกับภาครัฐ ,ภาคเอกชน และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งพร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือเยียวยาคนชรากลุ่มนี้ รวมถึงการเร่งรีบในการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจของคนชราให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ เช่นดนตรีบำบัดและการพูดคุยให้กำลังใจ
จากการดำเนินงานใน “ โครงการช่วยเหลือถูกทอดทิ้ง ” พบว่าคนชราที่ถูกทอดทิ้งมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ไม่มีผู้ดูแลในยามป่วยไข้และไม่มีปัจจัยในการดำรงชีวิต มูลนิธิฯจึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาที่อยู่อาศัยและรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานติดต่อกับภาครัฐ ,ภาคเอกชน และโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางออกให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งพร้อมนำสิ่งของที่จำเป็นไปช่วยเหลือเยียวยาคนชรากลุ่มนี้ รวมถึงการเร่งรีบในการบำบัดและฟื้นฟูจิตใจของคนชราให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมกรรมต่างๆ เช่นดนตรีบำบัดและการพูดคุยให้กำลังใจ