Skip to content

โครงการช่วยเหลือด้านสิ่งของจำเป็น

ปัจจุบันพบว่ามีคนชรายากไร้จำนวนมากที่ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ลำบากและทุกยากข์ สิ่งของที่คนชรายากไร้ต้องการใช้เป็นสิ่งของเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนชรา

สิ่งของบางอย่างเป็นของสิ้นเปลื้องที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและมีราคาสูงสำหรับผู้ยากไร้ อย่างเช่น แพมเพิส ,แผ่นรองซับ ,เจลทาแผลกดทับ ,ชุดทำความสะอาดแผล แต่เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์มากเพราะสามารถช่วยเหลือในเรื่องการดูแลด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวไม่ได้เป็นอย่างดี

สิ่งของบางอย่างเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ตามอาการป่วยจากโรคและต้องใช้ตามคำแนะนำของคุณหมอ อาทิ รถเข็นวีลแชร์, ที่นอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียง, เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ,เครื่องดูดเสมหะ ,เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น เมื่อคนชรามีความจำเป็นต้องใช้ มูลนิธิฯจึงดำเนินการจัดหาสิ่งของดังกล่าวมาช่วยเหลือโดยทันที เพราะคนชราที่ป่วยหนักไม่สามารถรอเวลาได้ ถ้าไม่มีเครื่องมือดังกล่าวอาการไม่สบายจะทรุดหนักอย่างรวดเร็ว

จากการดำเนินงานของ “โครงการช่วยเหลือด้านสิ่งของจำเป็น” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถบำบัดทุกข์ให้กับคนชรายากไร้ได้มากขึ้นและตรงตามพันธกิจของมูลนิธิฯ นั้นคือการเข้าไปมีส่วนในการดูแลด้านสุขภาพและร่างกายของคนชราที่ยากจนและเจ็บป่วยให้ได้รับการบรรเทาทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทุกปีจะมีสถิติของการขอความช่วยเหลือของครอบครัวคนชรายากไร้ติดต่อเข้ามาที่มูลนิธิฯมีเพิ่มมากขึ้น สิ่งของจำเป็นหลายอย่างได้ถูกส่งออกไปช่วยเหลือคนชรายากไร้ทั่วประเทศ โดยทางมูลนิธิฯไปส่งด้วยตนเองหรือใช้บริการขนส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปให้ถึงคนชรายากไร้ที่เจ็บป่วยตามชุมชนต่างๆได้อย่างทั่วถึง