Skip to content
<< กิจกรรมและข่าวสารของมูลนิธิ

มูลนิธิฯเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทางสังคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเพื่อระดมความคิดคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ

มูลนิธิสายธารสุขใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการทางสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยระดมความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ครั้งนี้มูลนิธิสายธารสุขใจได้มีโอกาสเสนอแนวความคิดให้ควรมีแอพพิเคชั่นสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเป็นแอพถามตอบในปัญหาต่างๆ เช่น ตอบปัญหาสุขภาพด้วยผู้เชี่ยวชาญ , การลงจ้างงานรับสมัครงานสำหรับผู้สูงอายุ , การเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยผู้สูงอายุเพื่อลดปัญหาต่างๆ

ในงานประชุมได้มีโอกาสพบปะพูดคุยงานกับผู้เชี่ยวชาญหลายๆองค์กรและหนึ่งในนั้นได้มีโอกาสพบครูอ๊อด ผู้บริหารมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิฯดีใจที่ได้รับเกียรติพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในการช่วยเหลือสังคมกับครูอ๊อด ครูอ๊อดท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือสังคมมาก ท่านได้แบ่งปันความรู้ให้กับมูลนิธิเพื่อนบ้านที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เป็นแบบอย่างในงานร่วมมือช่วยเหลือสังคม

โดยงานนี้จะเป็นโครงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำระบบนิเวศของการสร้างหลักประกันทางสังคม มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและจัดทำชุดนโยบาย หรือ มาตรการ (Policy Package) เพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร. ศิญาณี หิรัญสาลี เป็นหัวหน้าโครงการ